හයිපර්තර්ම් hpr260xd hpr400xd ප්ලාස්මා වානේ පත්‍රය සඳහා cnc ප්ලාස්මා කැපුම් යන්ත්‍රය

හයිපර්තර්ම් හයිපර්ෆෝමන්ස් ප්ලාස්මා HPC400XD සමඟ සීඑන්සී ප්ලාස්මා කැපීම සහ ඔක්සි ගිනි කපන යන්ත්‍රය

APM SENSOR THC TORCH HEIGHT CONTROLLER
• High torque AC Servo motor • 25 kg lifting capacity
• 160mm stroke lenght
• 5000mm/min. stroke speed
• 0,01mm positioning accuracy
• Magnetic breakaway unit
• Built in laser pointer
• Extremely robust mechanics for hevy duty operation

ARC GLIDE THC TORCH HEIGHT CONTROLLER (OPTIONAL)
• Outstanding stroke speed of 15240 mm/min.
• 241 mm stroke lenght
• 11,4 kg lifting capacity
• Durable magnetic breakaway unit
• Built in laser pointer
• Extremely robust mechanics for heavy duty operation

MICROEDGE PRO / EDGE PRO (OPTIONAL) CNC
• Windows XP Operating system
• 1GB Memory
• 17” touch screen for Microedge Pro, 15” touch screen for Edge Pro
• Operator panel
• True Hole support
• Remote Help function
• LAN, USB, Hypernet and isolated RS232/422/485 connections
• 14 languages support
• System diagnostics for HPR Plazma and Fiber Laser
• On screen real time monitoring.

SENSOR OHC OXY-FUEL HEIGHT CONTROLLER
• Max. 150W DC motor compatible
• 0,25mm positioning accuracy
• Supports high positioning speeds
• User friendly design with single control knob
• Capacitive measuring technique
• Both manual and automatic oparating modes

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

ඇමිණුම්: ,